Load Monitor
 
 
Thaimicrotron.com : Home    
 
   
  - การแสดงผล การทำงานของโหลด (Load Monitor)  
 
 
 
รูปที่ 1 วงจรการแสดงผลการทำงานของโหลด
 
     
  - บางครั้งเราต้องการทราบว่าโหลดมีการใช้กระแสบ้างหรือเปล่า, บางทีเสียบปลั๊กไม่แน่น,หรืออย่างเช่นการชาร์จแบตเตอร์ของเครื่อง MP3 บางรุ่น ไม่มี LED ว่ากำลังชาร์จประจุอยู่หรือเต็มแล้ว เราจึงต้องคอยกะเวลาเอาเอง  
  - หากมี LED แสดงผลการทำงานของโหลด ก็จะแสดงให้ทราบว่า เมื่อ LED1 ติด ก็แสดงว่าชาร์จอยู่ หาก LED1 ดับก็แสดงว่าการชาร์จประจุเต็มแล้ว  
  - หลงรอตั้งนาน  
     
  การทำงานของวงจร  
  - เมื่อมีกระแสไหลผ่าน D1 จะทำให้เกิดแรงดันตกคร่อม D1 = 0.6V ทำให้ Q1 ON ทำให้ LED1 ติด  
  - LED1 จะสว่างมาก/น้อย ขึ้นอยู่กับกระแสที่ไหลด้วย LED1จะสว่างมาก เมื่อมีกระแสไหลมาก , LED1จะสว่างน้อย เมื่อมีกระแสไหลน้อย  
  - การใส่้ R2 (Option) เพื่อไม่ต้องให้ LED1 ติดเมื่อกระแสไหลน้อยๆ (<10 ma)  
     
  ตัวอย่างการใช้งาน  
 
 
 
ตัวอย่าง adaptor ที่มีแต่ไฟ Power
 
 
 
 
 
รูปภายใน หาที่เหมาะๆ ใส่ LED
 
 
จะอยู่ตรงใต้ LED สีแดงนั่นเอง
 
     
 
 
 
ใช้ดินน้ำมันวัดระยะ โดยปั้นดินน้ำมันดังรูป
 
 
 
 
ปิดฝาครอบลง แล้ววัดความสูงของดินน้ำมันว่ามีระยะพอไหมที่จะใส่ LED (วัดได้ 8 mm)
 
 
 
 
เนื่องจากมีอุปกรณ์น้อย จึงสามารถต่อลอยได้โดยยึดติดกับกล่อง
 
 
ด้วยความฝืดของ LED และติดเทป 2 หน้าที่ทรานซิสเตอร์
 
     
 
 
 
ใช้เทปกระดาษปิดส่วนที่เป็นโลหะที่ตรงกับวงจรเพื่อป้องกันลัดวงจร
 
 
ให้ตัดสายบวกออกแล้วคั่น ด้วยวงจรตามรูปที่ 1
 
 
 
 
เมื่อประกอบเสร็จ LED สีเขียว
 
 
จะติดเมื่อโหลดมีการใช้กระแส
 
  ผลของการใช้งานอย่างเช่นใช้ชาร์จแบตเตอรี่  
  - เมื่อ LED ติดสว่างมาก แสดงว่ามีการใช้กระแสมาก เมื่อ LED ติดสว่างน้อย แสดงว่ามีการใช้กระแสน้อย (แบตฯ ใกล้จะเต็ม)  
  - เมื่อ LED ติด ก็แสดงว่าชาร์จอยู่ หาก LED ดับก็แสดงว่าการชาร์จประจุเต็มแล้ว  
  - กรณีใช้ชาร์จมือถือประเภท PDA ที่ตัวเครื่องแสดงว่าแบตฯ เต็มแล้ว แต่ LED สีเขียวยังติดอยู่ แสดงว่าตัวเครื่อง PDA นั้นใช้ไฟจาก adaptor ในการทำงานด้วย หลังจากที่ใช้ชาร์จแบตฯ เต็มแล้ว  
     
 
SMITDH EMSOMBAT
 
 
ศมิทธิ์ เอมสมบัติ